Privacybeleid Praktijk aan de Rijn

De door u verschafte informatie wordt door mij vertrouwelijk behandeld. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), en overige relevante regelgeving.
In dit privacybeleid laat ik weten welke persoonsgegevens ik verwerk en waarom deze persoonsgegevens worden verwerkt.

Voor alle vragen over het privacybeleid kunt u contact opnemen met:

Praktijk aan de Rijn Annelies van Geest
Varossieaupalet 15
2405JA Alphen aan den Rijn
Nederland
+31 (0)6 26 79 87 69
info@praktijkaanderijn.nl
Kvk nr. 27356476

Doeleinden gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door mij verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van de behandeling;
 • het nakomen van de wettelijke verplichtingen;
 • voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

De persoonsgegevens die ik verwerk worden alleen gebruikt voor bovenstaande doeleinden en ik verwerk niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk voor de realisatie daarvan.

Grondslagen gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens kunnen door mij worden verwerkt op grond van:

 • de door u gegeven toestemming;
 • het voorbereiden en uitvoeren van een overeenkomst met u;
 • een aan mij opgelegde wettelijke verplichting;
 • mijn gerechtvaardigde belangen.

Indien ik uw persoonsgegevens verwerk op basis van uw toestemming, bijvoorbeeld toestemming voor het ontvangen of doorsturen van informatie, kunt u deze toestemming altijd intrekken.
Ik kan wettelijk of contractueel verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verwerken, zoals bijvoorbeeld op grond van fiscale wetgeving.

In het kader van het aangaan en de uitvoering van de behandelovereenkomst is het noodzakelijk dat ik bepaalde medische gegevens verwerk. Ook is het in verband met de behandelovereenkomst noodzakelijk dat ik overige persoonsgegevens van u verwerk. In deze gevallen kan ik mijn diensten alleen leveren wanneer u de benodigde persoonsgegevens aan mij verstrekt. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde sessies en oudergesprekken, gesprekken met derden. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Het maken van video opnames tijdens de sessies, voor gebruik van de therapeut als naslagwerk, wordt alleen met uw toestemming gedaan. De video’s worden gewist binnen 6 maanden nadat de therapie is afgerond.

Ik kan uw persoonsgegevens gebruiken voor het evalueren en verbeteren van mijn dienstverlening.

Verwerking persoonsgegevens minderjarigen

Door het aangaan van de behandelovereenkomst, geeft u toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens en medische gegevens van het kind.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de volgende gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar:

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘babykindertherapiesessie, complementaire zorg, of psychosociaal zorg voor kinderen
 • de kosten van het consult.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de in dit privacybeleid opgenomen doeleinden.

Wanneer de grondslag voor verwerking van uw persoonsgegevens toestemming is, bewaar ik uw persoonsgegevens totdat u uw toestemming intrekt.

De persoonsgegevens die u aan mij verstrekt in het kader van het voorbereiden en aangaan van een behandelovereenkomst met u bewaar ik niet langer dan vijftien jaar na afloop van mijn laatste dienstverlening aan u, zoals in de wet op de behandelovereenkomst staat.

Wanneer ik persoonsgegevens verwerk op grond van een wettelijke plicht, dan hanteer ik de bewaartermijn die in die wet is bepaald.

Uw persoonsgegevens en derden

Uw persoonsgegevens worden door mij niet aan derden verstrekt tenzij:

 1. deze doorgifte noodzakelijk is in het kader van de verlening van mijn diensten;
 2. met uw toestemming, aan een andere behandelaar of huisarts;
 3. met uw toestemming, in het kader van een klanttevredenheidsonderzoek;
 4. deze doorgifte geschiedt aan een verwerker, met welke verwerker ik een overeenkomst heb gesloten die erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ter bescherming van deze persoonsgegevens;
 5. ik op grond van een wettelijke bepaling gehouden ben persoonsgegevens door te geven;
 6. een rechterlijke uitspraak mij verplicht deze gegevens aan een derde te verstrekken.

Ik heb verwerkers ingeschakeld voor de boekhouding, ICT en websitebeheer.

Cookies

Op mijn website maak ik gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst. Deze kunt u ook weer verwijderen. In uw internetbrowser kunt u daarnaast instellen dat cookies geblokkeerd worden.

Mijn website maakt gebruik van functionele cookies. Zonder deze functionele cookies kunnen niet alle elementen van mijn website worden geladen.

Uw persoonsgegevens: uw recht op inzage, rectificatie, gegevenswissing, beperking, bezwaar en dataportabiliteit

Graag wijs ik op uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

Recht op inzage

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Op verzoek zal ik u een overzicht verstrekken van de persoonsgegevens die ik van u verwerk, op welke grondslag ik deze verwerk, de bewaartermijnen, de organisatorische en technische maatregelen die ik heb genomen en of ik uw informatie aan derden verstrek.

Recht op rectificatie

U heeft het recht om mij te verzoeken om uw onjuiste of incomplete persoonsgegevens te rectificeren. Indien nodig zal ik uw persoonsgegevens rectificeren en ze compleet maken.

Recht op gegevenswissing

U heeft het recht om mij te verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen. Ik ben slechts in een van de volgende situaties verplicht om uw verzoek uit te voeren:

 • Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doelen waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld en verwerkt;
 • U trekt uw toestemming in en ik heb geen andere rechtsgrond om uw persoonsgegevens te verwerken;
 • U maakt bezwaar tegen het verwerken en ik heb geen gerechtvaardigde gronden voor de verwerking;
 • Uw persoonsgegevens zijn door mij onrechtmatig verwerkt;
 • Uw persoonsgegevens moeten worden gewist om aan een op mij rustende wettelijke verplichting te voldoen.

Recht op beperking

U heeft het recht om mij te verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken in een van de volgende situaties:

 • U betwist de juistheid van uw persoonsgegevens, gedurende een periode die mij in staat stelt om de juistheid van uw persoonsgegevens te controleren;
 • De verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van uw persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan beperking van de verwerking;
 • Ik heb uw persoonsgegevens niet meer nodig voor het doel van de verwerking maar u heeft uw persoonsgegevens nodig voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering;
 • U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en ik ben aan het overwegen of mijn gerechtvaardigde gronden zwaarder wegen dan uw gerechtvaardigde gronden.

Recht op bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in een van de volgende situaties:

 • De verwerking is gebaseerd op mijn gerechtvaardigde belangen;
 • Ik gebruik uw persoonsgegevens voor direct marketing;
 • Ik gebruik uw persoonsgegevens voor statistische of wetenschappelijke/historische doeleinden.

Ik kan echter uw verzoek afwijzen indien ik dwingende gerechtvaardigde gronden heb die zwaarder wegen dan uw belangen, of wanneer de verwerking plaatsvindt voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

Recht op dataportabiliteit

U heeft het recht om de door u aan mij verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en om de persoonsgegevens aan een andere verwerker over te dragen. Op verzoek kan ik de persoonsgegevens voor u overdragen, als dit technisch mogelijk is.

Het recht op dataportabiliteit kan alleen worden uitgevoerd wanneer aan de volgende twee gronden is voldaan:

 • de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op het uitvoeren van een overeenkomst; en
 • de verwerking wordt verricht via geautomatiseerde procedés.

U kunt bij mij een verzoek indienen ter uitoefening van een of meerdere van bovenstaande rechten. Graag ontvangen ik bij dit verzoek uw contactgegevens, zodat ik contact met u kan opnemen naar aanleiding van uw verzoek. Ik behoud het recht voor om u te vragen zich te identificeren. In sommige gevallen kan het mogelijk zijn dat een redelijke vergoeding wordt gevraagd voor het uitvoeren van het verzoek.

U kunt uw verzoek per brief of per e-mail aan mij versturen op het in dit privacybeleid aangegeven adres of e-mailadres. Wees in uw verzoek zo duidelijk en precies als mogelijk. Vermeld in ieder geval welk recht u wilt uitoefenen en op welke gronden.

Binnen één maand zal ik u informeren over het vervolg dat aan uw verzoek wordt gegeven. Indien het niet mogelijk is om binnen één maand aan uw verzoek te voldoen zal ik u hiervan op de hoogte stellen.

Indien blijkt dat ik geen gevolg aan uw verzoek kan geven zal ik de afwijzing aan u motiveren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u van mening bent dat uw privacy rechten geschonden worden. Ik stel het echter op prijs als u de reden van de klacht eerst aan mij voorlegt, zodat we samen tot een oplossing kunnen komen.

Wijzigingen privacybeleid

Ik behoud mij het recht voor om mijn privacybeleid aan te vullen of te wijzigen. De meest recente versie van mijn privacybeleid staat op onze website.

Mijn privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 29 augustus 2018